کـامپیــوتــرصـدیـق        

آنالیز

آنالیز شبکه های کامپیوتری موجود و ارائه راهکارهای بهینه سازی شبکه های کابلی LAN و ارتباطات شبکه بیسیم (Wireless)

 

نصب

نصب و پیکربندی سخت افزارهای شبکه : Switch ، Accesspoint ، Router

 

پیاده سازی شبکه

پیاده سازی شبکه های کامپیوتری از قبیل شبکه های کابلی LAN و ارتباطات شبکه بیسیم (Wireless)